Egmont Institute logo

België en de Europese begroting

Post thumbnail print

In

Begrotingen, of ze nu nationaal of Europees van aard zijn, kunnen bezwaarlijk een sexy onderwerp genoemd worden. Vaak gaat het om ingewikkeld en saai cijferwerk voor en door deskundigen ter zake. Nochtans valt veel te leren uit een budget. Dat geldt zeker voor de begroting van de Europese Unie. Het Europees budget raakt immers de kern zelf van het Europees project door het beantwoorden van twee fundamentele vragen. Hoeveel middelen zijn lidstaten bereid te besteden aan de Europese Unie en welke beleidsdomeinen worden door Europa gefinancierd? De omvang en de samenstelling van de Europese begroting geven dus een goed idee van de ambities van de Europese Unie en hebben een onmiskenbare invloed gehad op de richting die de EU is uitgegaan. Daarnaast hebben de vaak turbulente budgetonderhandelingen de politieke geschiedenis van de EU voor een belangrijk stuk gekleurd. De bedoeling van deze bijdrage is om de Europese begroting op een overzichtelijke en niet-technische manier voor te stellen. De relatie tussen het Europeesbudget en België wordt daarbij in het bijzonder onderzocht. Het eerste deel behandelt de evolutie van de algemene inkomsten en uitgaven van de Europese begroting. Ook de Belgische bijdragen en ontvangsten worden daarin kort besproken. Het tweede deel bespreekt de huidige meerjarenbegroting (Financieel Kader 2007–2013) van de Europese Unie en de implicaties ervan voor ons land. Het derde deel tot slot schetst de stand van zaken in het herzieningsproces van de Europese begroting, met daarbij weer speciale aandacht voor het Belgisch standpunt.

in L’Europe à la croisée des chemins : quelles politiques européennes pour la Belgique ?, Cahiers du CEPESS.
(Photo credit: Pixabay)